Selvkontrol bootcamp

[:da]Når man ber et barn om at holde øje med en skumfidus på et bord, og lover at barnet får to skumfiduser,  hvis den første skumfidus er i god behold,  når man kommer tilbage om et kvarter,  kan der ske en hel masse.


Hvis jeg efterlod mine børn på den måde i et kvarter, ville det sandsynligvis have følgende udfald:

Olivia, mellembarnet på 8 år:
Skumfidusen er blevet taget af et rumvæsen, der kom ind ad vinduet og nu skylder jeg hende to skumfiduser.

Mikala, mindstebarnet på 6 år:
Skumfidusen er våd og klistret,  for hun har slikket på den. Jeg er i tvivl om det udløser skumfidus nr to.

Louise, førstebarnet på 11 år:
Skumfidusen ligger urørt på bordet, for Louise har glemt, hvad det var hun skulle holde øje med. Til gengæld vil hun gerne lige have at jeg mærker hvor blødt hendes hår er,  og at jeg kigger på en lille rift på hendes underarm og vurderer om den er farlig.
Når hun får de to skumfiduser, skal hun lige høre om man kan få allergi af dem,  hvorefter hun moonwalker ud af rummet – skumfiduserne ligger stadig på bordet, hvor hun har glemt dem.

Eksperimentet ovenfor, blev udført i 1960’erne for at vurdere børns selvkontrol.
Konklusionen kom først 40 år senere: Børn med stor selvkontrol fik som voksne bedre uddannelse, og bedre helbred.

Jeg ved ikke helt hvor det placerer mine børn. Olivia kan jo ikke gøre for, at der kom sukkerkolde rumvæsner ind ad vinduet, Mikala bøjede jo bare reglerne, og Louise havde glemt dem.

Man skal dog ikke fortvivle, hvis ens børn er typen, der spiser skumfidusen så snart man har vendt ryggen til, for selvkontrol kan trænes og udvikles.


Jeg så engang to buddhistiske munke i IKEA. Først undrede det mig, men selv munke går vel ind for praktiske, pladsbesparende løsninger. Og endnu mere indlysende: hvis man skal træne selvkontrol, er IKEA vel et udmærket sted. Man kan jo starte med at lade være med at købe noget.  Det ville Hr T syntes godt om. Desuden er der rig mulighed for at gå i panik, tvivle på sin egen mentale sundhedstilstand og få et hysterisk anfald i IKEA.
Især på en søndag i regnvejr, hvor hele danmarks befolkning har brug for nye opbevaringssystemer og svenske kødboller! Og de har taget alle deres børn med – og det har jeg også! Og vi triller allesammen rundt med kæmpestore vogne, der f. eks indeholder svævehylder,  der rager en meter ud over vognen. Vi stopper midt på de opmærkede ruter, for at argumentere for valget af Hemnes eller Ecktorp. Og pludselig skal et barn tisse,  så man er nødt til at vende om med sit køretøj og stile mod nærmeste toilet – mod trafikken!

Jeg vil fraråde at starte sin selvkontroltræning i IKEA. Husk på, at munkene har mange års træning bag sig.
For os andre vil det nok svare til at rejse sig fra en passiv sofatilværelse, og gå direkte til jægersoldatuddannelsen.

Så hellere sætte sig og kigge på en skumfidus i et kvarters tid, og overveje om den er kalorierne værd. Næste dag kan man så kigge på den i 30 minutter – eller hvis man ikke har så meget tid, kan man kigge på to skumfiduser i et kvarter.

Måske er det noget andet I skal kigge på, for at været tilpas udfordret?
For mig ville det være en flaske Pepsi max.
Jeg sidder faktisk i skrivende stund og kigger på en tom pepsi max flaske på mit bord, og forbander de rumvæsner, der kom forbi og drak den, mens jeg skrev…[:]

Bogstaver og tal

[:da]

I dag på jobbet, fik jeg fire bogstaver, der fortæller noget om, hvem jeg er:

INFJ

Man skulle tro det stod for: Intelligent, nærværende, fejlfri jente, men det gør det altså ikke. Det betyder en hel masse andet.
I’et, står for introvert, som er modsætning til ekstrovert.  Ja, jeg er introvert. Jeg kan godt lide lyden af mine egne tanker, og bliver nemt træt af talestrømme.
Mikala, min yngste datter på 6 år, er ekstrovert. Meget ekstrovert. Hun får energi af at tale med andre. Så det gør hun. Hele tiden. Hun taler både på ud- og indånding. Efter 10 minutter med hende på bagsædet, kommer der blod ud af mine ører.

Det føles faktisk ligesom de dér Dementorer fra Harry Potter, der suger sjælen ud af folk. Men Mikala er ikke en Dementor. Hun er bare glad… Og det må egentlig ikke være særlig nemt at have en introvert mor, når man er så ekstrovert, som hun er.
Hendes far er også ekstrovert. Så skulle man måske tro, at de to kunne tale sammen – men nej, de vil begge to tale med mig.

Jeg ønsker mig nogle Bose in-ear hovetelefoner. Med dem kan man skrue ned for verden udenfor. Det lyder fantastisk. Der burde faktisk være tilskud til den slags for introverte. Så kan alle de ekstroverte snakke løs, uden de introverte føler, at de forbløder gennem ørerne.

yada-yada-1432921_1920

N betyder, at en cirkel ikke bare er en cirkel for mig, men også kan være en tallerken, en sol, et hoved, et hjul, en måne, en bobbel, en iris, en blyant set fra oven, og lidt til…
For andre er den bare en cirkel. I ved selv hvem I er.

F betyder, at jeg er en føletype. Hjertet vægter i sidste ende mere end hovedet, når jeg tager beslutninger.

J betyder, at jeg godt kan lide at følge en plan, og få afsluttet opgaver i god tid. Jeg ligger meget tæt på P, som er noget med at holde alle muligheder åbne , og så sætte det hele på plads i sidste øjeblik. Det kunne godt være mere mig.

Er jeg mon havnet i den rigtige boks?

phone-booth-1440568_1920

Hr T er en ESTJ. Det betyder, at han snakker meget, ikke har særlig meget fantasi, tænker logisk, og er struktureret. Han lyder faktisk lidt kedelig. Men jeg kan godt li ham alligevel. Eller måske netop derfor. Jeg ville ikke kunne holde ham ud, hvis han var mig.

Nok om bogstaver. Nu til noget om tal:

Det er oktober, og for 434 år siden, døde Theresa af Alvila i Spanien stille natten mellem den 4. og 15. oktober. Stakkels kvinde. Det lyder som en lang død. Men det var kun én nat, for den 4. oktober gik den gregorianske kalender live. Den afløste den julianske, der var kommet lidt bagud i forhold til årstiderne. Den gregorianske kommer også stille og roligt lidt bagud, så jeg overvejer at lave et udkast til den næste: Den karolinske kalender. Den kommer hovedsageligt til at bestå af lørdage og søndage og sommermåneder. Hvem stemmer for?

Somme tider har jeg lyst til at smide både ur og kalender væk. Og bare være til i nuet. Det kan godt være, at der skal mere til, end at smide sine ting væk, for at være til stede. Jeg smider ret tit mine ting væk. Bilnøglerne, for eksempel. Det er jo også en måde at være til stede på. Man kommer i hvert fald ikke ret langt væk. Men så er det jo, at kalenderen og uret dukker op, og minder mig om, at det er onsdag morgen, og resten af verden har en tidsplan, som man skal være meget mere P end J for at ignorere.
Så er jeg nok alligevel i den rigtige boks.

Til sidst er der måske nogen, der undrer sig over, hvorfor jeg skulle udsættes for en personlighedstest på jobbet. Plejer det ikke at være før man bliver ansat?
Som en anden INFJ ville svare: Ved det ikke, jeg gør. Men stor underholdningsværdi, det har.

yoda-1091030_1280

Ja, det er jo lige mig: En lille rynket fyr, der går med kjole, og siger ting, som ingen forstår, på en mærkelig bagvendt måde.

Jeg kunne også være som Obi-Wan Kenobi.

Hr T har same profil som Darth Vader. Det er derfor jeg sover med ørepropper.[:en]

Today at work, I did a JTI- test, that spat out four letters that say something about who I am: INFJ

You would think it was short for: Intelligent, noble, flawless  Jane, but it doens’t.
The I stands for introvert, which is opposed to extraverted. Yes, I am introvert. I like the sound of my own thoughts, and I tire easily when people talk a lot.
Mikala, my youngest daughter, 6 years old, is an extrovert. Very extrovert. She absorbs energy by talking. So she talks. Continually. She speaks while exhaling as well as inhaling. After 10 minutes with her in the back seat, my ears are bleeding.

It actually feels like those soul-sucking Dementors from Harry Potter.

Mikala is not a Dementor. She is just happy … And I imagine it isn’t always easy being an extrovert child with an introvert mom.
Her father is extrovert too. So you might think that the two could talk to each other- but no, they both want to talk to me.

yada-yada-1432921_1920

I’m dreaming of a pair of Bose in-ear head phones. They enable you to turn down the volume of the outside world. That sounds fantastic. There ought to be a subsidy for noise-reduction devices for the introverted . Then all the extroverted could talk, and the introverted wouldn’t discharge as fast.

N indicates that a circle is not just a circle to me. It may be a plate, a sun, a heart, a wheel, a moon, a bubble, an iris, a pencil viewed from the top, and a few more things .. .
To others, it’s just a circle. You know who you are.

F indicates that I am a feeling sort of type. In the end the heart weighs more than logic when I make decisions.

J means that I like to follow a plan, and to finish assignments well before deadline. I’m very close to being a P, which is about keeping all options open, and then putting it all in place at the last minute. That could be me too.

Am I in the right box?

phone-booth-1440568_1920
Mr T’s profile is ESTJ. This means that he talks a lot, has little imagination, thinks logically, and is structured. He actually sound rather boring. But I like him anyway. Or maybe because of it. Actually I wouldn’t want to be with me.

Enough about the letters. Lets talk numbers:

It’s October, and 434 years ago, Theresa of Alvila in Spain died quietly on the night between October the 4th and October the 15th. Poor woman. It sounds like a long death. But it was only one night.  On October the 4th  the Gregorian calendar went live. It replaced the Julian calender, which had fallen a little behind the seasons. The Gregorian will also fall a behind eventually, so I’m considering making a draft to the next calender: The Karolian calendar. It will mainly consist of Saturdays and Sundays and summer months. Who is in favor?

Sometimes I feel like throwing both clock and calendar away. And just be in the moment. It may well be that it takes more than throwing my things away. I throw my stuff away all the time. Car keys, for example. That’s also a way of being present. I can’t go very far away without them. But then the calendar and the clock shows up and reminds me that it’s Wednesday morning, and the rest of the world have a schedule that I’d have to be much more P than J to ignore.
So I’m probably in the right box.

Some of you may wonder why I was subjected to a personality test on the job. Isn’t that usually part of the hiring procedure?
As another INFJ would reply: I do not know, I do. But great entertainment value it has.

Yes, that’s just me: A little wrinkled guy wearing a dress, and speaking nonsense backwards.

yoda-1091030_1280

I could also be like Obi-Wan Kenobi.

Mr. T has the same profile as Darth Vader. That’s why I sleep with earplugs.

 [:]